top of page

Stages OV1

Wettelijk kader

Alle info over stages kan je vinden in de omzendbrief SO/2016/01 BuSO. hieronder kan je de belangrijkste info terugvinden.

Leeftijdsvoorwaarden

De leerling van opleidingsvorm 1 heeft de leeftijd van 15 jaar bereikt én is niet meer voltijds leerplichtig.

Akkoord van de ouders

Er is voorafgaandelijk aan de stage een schriftelijk akkoord van de ouders of de meerderjarig leerling.

Stageovereenkomst

Een leerlingenstage wordt gebaseerd op een (papieren of digitale) leerlingenstageovereenkomst. De stage kan niet gebaseerd zijn op een gewone arbeidsovereenkomst of een overeenkomst voor tewerkstelling voor studenten.

 

De leerlingenstageovereenkomst wordt gesloten tussen drie partijen: de leerling-stagiair, de onderwijsinstelling en de stagegever. Deze overeenkomst kan slechts betrekking hebben op één leerling in één schooljaar. De overeenkomst wordt door elke partij of gevolmachtigde vertegenwoordiger ondertekend en wordt in drie exemplaren, één voor elke partij, opgesteld vóór de aanvang van de stage.

Duur van de sociaal maatschappelijke training

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 1 kan een stage georganiseerd worden van maximaal 30 werkdagen per schooljaar.

In opleidingsvorm 1 kan de duur van de individuele stage op gemotiveerde beslissing van de klassenraad voor individuele leerlingen verlengd worden tot 60 werkdagen per schooljaar. De verlenging kan ook langer dan 60 werkdagen per schooljaar zijn indien dit bijkomend gemotiveerd wordt voor individuele leerlingen.

De stageplaats in OV1

De stage in opleidingsvorm 1 kan in een maatwerkbedrijf of het normaal economisch circuit plaatsvinden of in elk bedrijf dat aan de leerling, rekening houdend met zijn beperking, aangepaste activiteiten oplegt en hem daarbij de nodige bescherming en ondersteuning biedt. In geen enkel geval mag het stagebedrijf in opleidingsvorm 1 een stageplaats voor voorbereiding op het begeleid werken of voor voorbereiding op vrijwilligerswerk of voor voorbereiding op arbeidsmatige activiteiten of dagcentrum zijn.

Draaiboek

Wenselijkheid van de stage

Verantwoordelijkheid : klassenraad

Bespreek in klassenraad de wenselijkheid van een stage voor de leerling. Neem de info uit de beeldvorming en beginsituatie als uitgangspunt om de wenselijkheid te bepalen.

Administratief

Maak een checklist stages OV1 aan binnen het LVS op smartschool.

 • Geef als titel stage+schooljaar

 • Selecteer de aanmaakdatum

 

Schrijf een kort verslag over de bevindingen van de klassenraad in het item: "klassenraad OV1: wenselijkheid van de stage".

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Screenshot at Nov 04 12-27-17.png
Oplijsten van mogelijke stageplaatsen

Verantwoordelijkheid : stagebegeleider

Als trainingsbegeleider ga je op zoek naar mogelijke trainingsplaatsen, rekening houdende met:

 • de wensen van de leerling;

 • de woonplaats van de leerling;

 • de beeldvorming en beginsituatie van de leerling.

Administratief

Maak een lijst met mogelijke stageplaatsen.​

Leg in de checklist stages OV1 vast wanneer deze lijst opgemaakt is door een datum te selecteren in het datumveld.

Deze lijst zal gebruikt worden door de klassenraad om samen met de leerling, de ouders of verantwoordelijken en eventuele andere betrokkenen de keuze van de stageplaats te bepalen.

Screenshot at Nov 04 12-28-56.png
Standpunt van de leerling, ouders en andere partners

Verantwoordelijkheid : stagebegeleider

De stagebegeleider heeft gesprekken met de leerling, de ouders en eventuele andere partners (begeleidingsdiensten, internaat,...) om de stage te bespreken. Aan de hand van de lijst met mogelijke stageplaatsen kunnen de leerling, de ouders en eventuele andere partners hun voorkeur meegeven en de haalbaarheid van de mogelijke plaatsen inschatten.

Administratief

Maak verslagen van de verschillende gesprekken bij "overleg en gesprekken in het LVS op Smartschool.​

overleg en gesprekken.png

Noteer het standpunt van de leerling, de ouders en de andere partners in de checklist stages OV1.

Screenshot at Nov 04 14-10-00.png
Vastleggen van de stageplaats

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad legt de stageplaats vast, rekening houdende met: 

 • de wensen van de leerling 

 • de woonplaats van de leerling,

 • de beeldvorming en beginsituatie van de leerling

 • de standpunten van de leerling, de ouders en de andere partners

Administratief

Noteer de naam van de gekozen stageplaats in het individueel trainingsplan.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Screenshot at Nov 04 12-29-10.png
Motivatie van de keuze van de stageplaats

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad motiveert de keuze voor de stageplaats vanuit de handelingsplanning van de leerling.

Administratief

Noteer de motivatie in de checklist stages OV1.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Screenshot at Nov 04 12-29-23.png
Verlenging van de stageduur

Verantwoordelijkheid : klassenraad

Indien er meer dan 30 dagen stage voorzien worden voor een leerling moet de klassenraad dit motiveren vanuit de individuele handelingsplanning van de leerling. Wanneer er meer dan 60 dagen voorzien worden is dit bijkomend te motiveren door de klassenraad.

Administratief

Noteer de motivatie voor de verlenging van de stage.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Screenshot at Nov 04 14-30-23.png
Bepalen van de begeleiding

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad bepaalt de manier waarop de begeleiding vorm krijgt.

Administratief

Noteer de afspraken rond de begeleiding voor de stagiair in de checklist stages OV1 bij het item : "begeleiding voor de stagiair vastleggen en motiveren".

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Screenshot at Nov 04 12-30-10.png
Schriftelijk Akkoord stage

Verantwoordelijkheid : trainingsbegeleider

De trainingsbegeleider zorgt voor het schriftelijk akkoord voor de stage.

Administratief

Druk het juiste document af.

 • akkoord minderjarige leerling

 • akkoord meerderjarige leerling

Laat het document ondertekenen door de ouders, verantwoordelijken of de meerderjarige leerling.

Scan het document in en upload het in de checklist stages OV1 van de leerling.

Screenshot at Nov 04 12-28-46.png
Opmaken IHP in functie van de stage

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad maakt een IHP in functie van de stage vertrekkende vanuit de beeldvorming en beginsituatie, rekening houdende met de onderwijsbehoeften.

Administratief

Maak een IHP aan in het LVS op Smartschool.

Selecteer in het individueel trainingsplan bij het item "IHP ivf. stage opmaken" de datum waarop het IHP is opgemaakt door de klassenraad.

Screenshot at Nov 04 12-30-20.png
Opmaken van de stageovereenkomst met de bijlagen

Verantwoordelijkheid : stagebegeleider

De trainingsbegeleider bezorgt de nodige info aan de TAC voor het opmaken van de stageovereenkomst en maakt de nodige bijlagen aan.

Administratief

Wanneer het stagebedrijf nog onbekend is voor de school gebruik je het sjabloon om de nodige info over het stagebedrijf te verzamelen. Deze info bezorg je aan de TAC voor het opmaken van de stageovereenkomst.

Als stagebegeleider zorg je voor de werkpostfiche en de activiteitenlijst.

Voor alle inhoudelijke vragen over het invullen van de documenten kan je steeds bij de TAC terecht.

Selecteer in de checklist stages OV1 bij het item: "stageovereenkomst en bijlagen" de datum waarop alle documenten aangemaakt zijn.

Screenshot at Nov 04 12-29-37.png

Stageovereenkomst

Individuele stageovereenkomst

Een individuele stageovereenkomst is een overeenkomst gesloten door 3 partijen:

 • ​de stagegever

 • de school

 • de leerling (ouders/verantwoordelijken of de meerderjarige leerling)

Globale stageovereenkomst

Een globale stageovereenkomst bestaat uit een aparte overeenkomst tussen de stagegever en de school. Daarnaast maakt de school een overeenkomst met elke leerling-stagiair. Deze overeenkomst gebruiken we wanneer er meerdere stages bij eenzelfde stagegever georganiseerd worden.

Binnen Woudlucht is het de TAC die de stageovereenkomsten opmaakt. Hiervoor bezorg je de nodige gegevens aan de TAC. 

De stagegever is een voor de school gekend bedrijf:

 • de naam van de leerling-stagiair

 • de naam van de stagegever

 • de stageperiode

 • de stagedagen

 • de stage-uren

 • de gegevens van de stagementor

 • de werkpostfiche

 • de activiteitenlijst

De stagegever is voor de school een nieuwe stagegever:

 • vul het invulformulier "nieuw stagebedrijf" compleet in

 • vraag de werkpostfiche op bij de stagegever

 • vul de activiteitenlijst in samen met de stagementor

Werkpostfiche

Het is de taak van de werkgever om een werkpostiche te voorzien die de risicoanalyse van de werkpost bevat alsook de getroffen preventiemaatregelen.

Als stagebegeleider vraag je bij de stagegever naar de werkpostfiche van de betreffende werkpost. Wanneer deze niet voorhanden is kunnen we aan de stagegever een sjabloon aanbieden en ondersteuning geven bij het invullen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de stagegever om de werkpostiche aan te leveren.

Activiteitenlijst

In de activiteitenlijst noteer je als stagebegeleider in samenspraak met de stagementor welke activiteiten de leerling tijdens de stage zal uitvoeren. 

De leerling mag geen andere activiteiten uitvoeren dan diegene die in de activiteitenlijst zijn opgenomen.

In het tweede deel noteer je de arbeidsmiddelen die de leerling zal gebruiken tijdens de stage. Het is voor leerlingen OV1 verboden om risicohoudende machines te gebruiken.

Stageovereenkomst

Achter de knoppen staan voorbeelden van de verschillende stageovereenkomsten. Deze worden telkens door de TAC opgemaakt. Ook de bijlage "individuele steekkaart stages" zal de TAC opmaken.

De individuele stageovereenkomst bestaat uit:

 • de individuele stageovereenkomst

 • de individuele steekkaart stages

 • de werkpostfiche

 • de activiteitenlijst

De globale stageovereenkomst bestaat uit:

 • de deelovereenkomst school-stagegever (1 exemplaar voor de school, 1 exemplaar voor de stagegever)

 • de deelovereenkomst school-leerling stagiair (1 exemplaar voor de school, 1 exemplaar voor de leerling-stagiair)

 • de individuele steekkaart stages

 • de werkpostfiche

 • de activiteitenlijst

Ondertekenen van de stageovereenkomst en de bijlagen.

Verantwoordelijkheid : stagebegeleider

De stagebegeleider zorgt voor het ondertekenen van de overeenkomst door alle partijen.

Administratief

Verzamel de handtekening van elke partij.

Selecteer in de checklist stages OV3 bij het item "ondertekenen stagedocumenten" welke documenten ondertekend zijn.

Na ondertekening breng je de ondertekende documenten naar de TAC.

Selecteer in de checklist stages OV1 bij het item "ondertekende documenten naar TAC" op welke datum de documenten binnengebracht zijn bij de TAC.

Pas nadat alle ondertekende documenten bij de TAC zijn kan de stage van start gaan.

Screenshot at Nov 06 12-16-18.png
Voorafgaand bezoek aan de stageplaats

Verantwoordelijkheid : stagebegeleider

De stagebegeleider gaat samen met de leerling voorafgaand aan de stage op introductiebezoek bij de stagegever.

Administratief

Selecteer in de checklist stages OV3 de datum waarop het bezoek plaats heeftbij het item "voorafgaand bezoek aan de stageplaats".

Screenshot at Nov 04 12-30-54.png
bottom of page