top of page

Sociaal maatschappelijke training (SMT)

Wettelijk kader

Alle info over stages kan je vinden in de omzendbrief SO/2016/01 BuSO. hieronder kan je de belangrijkste info terugvinden.

Leeftijdsvoorwaarden

De leerling van opleidingsvorm 1 heeft de leeftijd van 15 jaar bereikt én is niet meer voltijds leerplichtig.

Akkoord van de ouders

Er is voorafgaandelijk aan de SMT een schriftelijk akkoord van de ouders of de meerderjarig leerling.

Voorbereiding

Vanuit de doelstellingen en in functie van het individueel handelingsplan bereidt de klassenraad de sociaal-maatschappelijke training voor.

 

Minimaal komen volgende aspecten aan bod:

 

 • wenselijkheid van de sociaal-maatschappelijke training;

 • standpunt van de ouders;

 • duur, tijdstip en spreiding over het schooljaar;

 • inhoudelijke elementen (klemtonen, aandachtspunten, begeleiding en evaluatie, ...);

 • voorafgaande contacten met de plaats waar de sociaal-maatschappelijke training zal plaatsvinden;

 • verantwoording van de keuze van de plaats van de sociaal-maatschappelijke training.

 

De neerslag van deze voorbereiding wordt gebundeld in een individueel trainingsplan dat onderdeel is van het handelingsplan.

Als trainingsbegeleider vul je het individueel trainingsplan van de leerling in op smartschool.

Overeenkomst

Deze wordt afgesloten tussen de school en de instelling waar de sociaal-maatschappelijke training gebeurt. Deze schriftelijke overeenkomst moet minstens de volgende elementen bevatten:

 

 • de identiteit van de instelling waar de sociaal-maatschappelijke training plaats heeft, van de school en van de leerling;

 • de situering van de sociaal-maatschappelijke training in tijd en ruimte;

 • de regeling van alle eventuele kosten;

 • de vermelding van de onderschreven verzekeringspolissen die de aansprakelijkheden dekken;

 • de verwijzing naar het trainingsplan waarin alle nuttige en nodige inlichtingen voor een vlot verloop van de sociaal-maatschappelijke training worden vermeld.

Duur van de sociaal maatschappelijke training

De school kan een kan een niet verplichte sociaal-maatschappelijke training organiseren van maximaal 30 werkdagen per schooljaar.

De duur van de individuele sociaal-maatschappelijke training kan op gemotiveerde beslissing van de klassenraad (indien de ouders of de meerderjarige leerling hiermee akkoord gaan) voor individuele leerlingen tot 60 werkdagen, of langer indien dit bijkomend gemotiveerd wordt voor individuele leerlingen, per schooljaar verlengd worden.

Draaiboek

Wenselijkheid van de SMT

Verantwoordelijkheid : klassenraad

Bespreek in klassenraad de wenselijkheid van een SMT voor de leerling. Neem de info uit de beeldvorming en beginsituatie als uitgangspunt om de wenselijkheid te bepalen.

Administratief

Maak een individueel trainingsplan aan binnen het LVS op smartschool.

 • Geef als titel SMT+schooljaar

 • Selecteer de aanmaakdatum

 

Schrijf een kort verslag over de bevindingen van de klassenraad in het item: "klassenraad OV1: wenselijkheid van de SMT".

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Screenshot at Oct 17 12-02-39.png
Oplijsten van mogelijke SMT-plaatsen

Verantwoordelijkheid : trainingsbegeleider

Als trainingsbegeleider ga je op zoek naar mogelijke trainingsplaatsen, rekening houdende met:

 • de wensen van de leerling;

 • de woonplaats van de leerling;

 • de beeldvorming en beginsituatie van de leerling.

Administratief

Maak een lijst met mogelijke SMT-plaatsen.

Leg in het individueel trainingsplan vast wanneer deze lijst opgemaakt is door een datum te selecteren in het datumveld.

Deze lijst zal gebruikt worden door de klassenraad om samen met de leerling, de ouders of verantwoordelijken en eventuele andere betrokkenen de keuze van de SMT-plaats te bepalen.

Oplijsten van mogelijke SMT-plaatsen.png
Standpunt van de leerling, ouders en andere partners

Verantwoordelijkheid : trainingsbegeleider

De trainingsbegeleider heeft gesprekken met de leerling, de ouders en eventuele andere partners (begeleidingsdiensten, internaat,...) om de SMT te bespreken. Aan de hand van de lijst met mogelijke SMT-plaatsen kunnen de leerling, de ouders en eventuele andere partners hun voorkeur meegeven en de haalbaarheid van de mogelijke plaatsen inschatten.

Administratief

Maak verslagen van de verschillende gesprekken bij "overleg en gesprekken in het LVS op Smartschool.​

overleg en gesprekken.png

Noteer het standpunt van de leerling, de ouders en de andere partners in het individueel trainingsplan.

Standpunt leerling-ouders-andere partner
Vastleggen van de SMT-plaats

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad legt de SMT-plaats vast, rekening houdende met: 

 • de wensen van de leerling 

 • de woonplaats van de leerling,

 • de beeldvorming en beginsituatie van de leerling

 • de standpunten van de leerling, de ouders en de andere partners

Administratief

Noteer de naam van de gekozen SMT-plaats in het individueel trainingsplan.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

vastleggen SMT-plaats.png
Motivatie van de keuze van de SMT-plaats

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad motiveert de keuze voor de SMT-plaats vanuit de handelingsplanning van de leerling.

Administratief

Noteer de motivatie in het individueel trainingsplan.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Motivatie keuze SMT-plaats.png
Voorafgaande contacten met de SMT-plaats

Verantwoordelijkheid : trainingsbegeleider

De trainingsbegeleider houd een overzicht bij van de voorafgaande contacten met de trainingsplaats. 

Administratief

Maak een overzicht van de voorafgaande contacten met de trainingsplaats.

Noteer hier:

 • de datum van het contact;

 • de aard van het contact (persoonlijk, telefonisch, mail,...);

 • de inhoud van het contact.

Dit is een veld dat je als trainingsbegeleider moet aanvullen na ieder voorafgaand contact met de trainingsplaats.

Voorafgaande contacten SMT-plaats.png
Duur, tijdstip en spreiding van de SMT

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad bepaalt de duur, het tijdstip en de spreiding van de SMT gedurende het schooljaar.

Administratief

Selecteer:

 • de startdatum van de SMT;

 • de einddatum van de SMT;

 • de dagen waarop de SMT plaats heeft.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Start-stopdatum dagen.png
Verlenging van de SMT

Verantwoordelijkheid : klassenraad

Indien er meer dan 30 dagen SMT voorzien worden voor een leerling moet de klassenraad dit motiveren vanuit de individuele handelingsplanning van de leerling. Wanneer er meer dan 60 dagen voorzien worden is dit bijkomend te motiveren door de klassenraad.

Administratief

Noteer de motivatie voor de verlenging van de SMT.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Motivatie verlenging 30-60 dagen.png
Bepalen van de klemtonen en aandachtspunten

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad bepaalt de klemtonen en aandachtspunten voor de SMT vanuit de beeldvorming en beginsituatie van de leerling.

Administratief

Noteer de klemtonen en aandachtspunten voor de SMT in het individueel trainingsplan bij het item: "inhoudelijke elementen - aandachtspunten.

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

inhoudelijke elementen - aandachtspunten
Inhoudelijke elementen - begeleiding en
Bepalen van de begeleiding en evaluatie

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad bepaalt de manier waarop de begeleiding vorm krijgt en hoe de evaluatie van de SMT zal gebeuren.

Administratief

Noteer de afspraken rond begeleiding en evaluatie in het individuele trainingsplan bij het item : "inhoudelijke klemtonen - begeleiding en evaluatie".

Maak een klassenraadsverslag voor een begeleidende klassenraad.

Schriftelijk Akkoord SMT

Verantwoordelijkheid : trainingsbegeleider

De trainingsbegeleider zorgt voor het schriftelijk akkoord voor de SMT.

Administratief

Druk het juiste document af.

 • akkoord minderjarige leerling

 • akkoord meerderjarige leerling

Laat het document ondertekenen door de ouders, verantwoordelijken of de meerderjarige leerling.

Scan het document in en upload het in het individueel trainingsplan van de leerling.

Schriftelijk akkoord ouders-meerderjarig
Opmaken IHP in functie van de SMT

Verantwoordelijkheid : klassenraad

De klassenraad maakt een IHP in functie van de SMT vertrekkende vanuit de beeldvorming en beginsituatie, rekening houdende met de onderwijsbehoeften.

Administratief

Maak een IHP aan in het LVS op Smartschool.

Selecteer in het individueel trainingsplan bij het item "IHP ivf. SMT opmaken" de datum waarop het IHP is opgemaakt door de klassenraad.

opmaken IHP.png
Opmaken van de SMT-overeenkomst met de bijlagen

Verantwoordelijkheid : trainingsbegeleider

De trainingsbegeleider maakt de trainingsovereenkomst met alle bijlagen klaar.

Administratief

Gebruik het juiste sjabloon om de overeenkomst op te maken.

Vul alle noodzakelijke info in.

Voor alle inhoudelijke vragen over het invullen van de documenten kan je steeds bij de TAC terecht.

Selecteer in het individueel trainingsplan bij het item: "SMT-overeenkomst en bijlagen" de datum waarop alle documenten aangemaakt zijn.

Werkpostfiche (enkel bij arbeidsdeelname, dus niet voor ervaringsgerichte en belevingsgericht activiteiten)

Het is de taak van de werkgever om een werkpostiche te voorzien die de risicoanalyse van de werkpost bevat alsook de getroffen preventiemaatregelen.

Als trainingsbegeleider vraag je bij de trainingsinstelling naar de werkpostfiche van de betreffende werkpost. Wanneer deze niet voorhanden is kunnen we aan de trainingsinstelling een sjabloon aanbieden en ondersteuning geven bij het invullen. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de trainingsinstelling om de werkpostiche aan te leveren.

Activiteitenlijst (enkel bij arbeidsdeelname, dus niet voor ervaringsgerichte en belevingsgericht activiteiten)

In de activiteitenlijst noteer je als trainingsbegeleider in samenspraak met de trainingsmentor welke activiteiten de leerling tijdens de SMT zal uitvoeren. 

De leerling mag geen andere activiteiten uitvoeren dan diegene die in de activiteitenlijst zijn opgenomen.

In het tweede deel noteer je de arbeidsmiddelen die de leerling zal gebruiken tijdens de SMT. Het is voor leerlingen OV1 verboden om risicohoudende machines te gebruiken.

Overeenkomst en bijlagen opmaken.png
Ondertekenen van de SMT overeenkomst en de bijlagen.

Verantwoordelijkheid : trainingsbegeleider

De trainingsbegeleider zorgt er voor de ondertekening van de overeenkomst door alle partijen.

Administratief

Verzamel de handtekening van elke partij.

Selecteer in het individueel trainingsplan bij het item "ondertekenen SMT-documenten" welke documenten ondertekend zijn.

Na ondertekening breng je de ondertekende documenten naar de TAC.

Selecteer in het individueel trainingsplan bij het item "ondertekende documenten naar TAC" op welke datum de documenten binnengebracht zijn bij de TAC.

Pas nadat alle ondertekende documenten bij de TAC zijn kan de SMT van start gaan.

Ondertekenen en bijhouden documenten.png
bottom of page