top of page
Opleidingsvorm 3
Observatiefase

In principe duurt deze fase één schooljaar (d.w.z. van 1 september tot 30 juni van het daaropvolgende jaar). De klassenraad, in samenspraak met het CLB, kan de duur ervan aanpassen (verlengen of verkorten) door een gemotiveerde beslissing. Deze gemotiveerde beslissing moet opgenomen worden in het individueel handelingsplan.

Observatiefase
Opleidingsfase
Opleidingsfase

Deze fase duurt tenminste twee volledige schooljaren. De klassenraad kan in samenspraak met het CLB, de duur van deze fase voor iedere leerling verlengen.

 

In deze fase kan de leerling op elk ogenblik nog opteren voor een andere opleiding.

Studieadvies op het einde van de opleidingsfase

Voor een leerling met een verslag van opleidingsvorm 3, type basisaanbod, die valt onder de toepassing van punt 3.1.5, de eerste mogelijkheid, is het advies van de klassenraad een verplicht advies. Dit advies van de klassenraad bevat minstens het advies van de klassenraad voor het vervolgtraject van de leerling in het gewoon secundair onderwijs en een opsomming van de reeds verworven competenties. Er is geen opgelegd model voor dit advies.

 

Voor een leerling van opleidingsvorm 3, die tot een ander type behoort of die niet de overgang zal maken naar het gewoon secundair onderwijs is het advies geen verplicht studieadvies, maar een mogelijk studieadvies. De klassenraad kan ervoor kiezen om een dergelijk advies te geven. Dit advies van de klassenraad bevat minstens het advies van de klassenraad voor het vervolgtraject van de leerling in het buitengewoon secundair onderwijs en een opsomming van de reeds verworven competenties. 

Kwalificatiefase

De fase duurt in principe twee volledige schooljaren. Het veranderen van opleiding in de loop van de kwalificatiefase is niet mogelijk, tenzij mits verlenging van de studieduur, waardoor normaal gezien twee volledige schooljaren in de kwalificatiefase van zelfde opleiding gevolgd worden.

 

De klassenraad kan, in samenspraak met het CLB, de duur van deze fase voor iedere leerling aanpassen (verlengen of verkorten). 

 

Voor individuele leerlingen kan het traject ook uitzonderlijk verkort worden door de klassenraadtot één schooljaar (de minimumduur).

 

De school vormt voor elke opleiding afzonderlijke pedagogische eenheden en organiseert stages die aansluiten bij de gevolgde opleiding. De stage in het laatste jaar van de opleidingsfase en in het eerste jaar van de kwalificatiefase moet gericht zijn op het verwerven van de competenties van de volledige opleiding of van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

 

Indien een leerling na het behalen van een getuigschrift van e en opleiding, een tweede kwalificatie kiest en door de klassenraad wordt toegelaten tot een tweede opleiding in een leerjaar van de kwalificatiefase, kan de leerling, conform SO/2002/05/buso vrijgesteld worden van het volgen van bepaalde onderdelen van het lesprogramma.

Kwaliicatiefase
Studiebekrachtiging in de kwalificatiefase

De leerling wordt niet toegelaten tot de kwalificatieproef

De leerling krijgt van de klassenraad een attest beroepsonderwijs; het attest vermeldt alleen de periode van lesbijwoning.

Niet toegelaten tot de kwalficatieproef

De leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar opnieuw toegelaten worden tot de kwalificatieproef.

De leerling wordt toegelaten tot de kwalificatieproef

De kwalificatiecommissie geeft een advies aan de klassenraad na de kwalificatieproef. De leerling krijgt van de klassenraad:

Een getuigschrift van de opleiding

De leerling is van rechtswege toegelaten tot ABO

De leerling kan een bijkomend attest/getuigschrift van een andere opleiding behalen.

De leerling kan een bijkomend attest/getuigschrift van een andere opleiding behalen

Getuigschrift van de opleiding
  • De leerling krijgt een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding

  • De leerling krijgt een attest van de alternerende beroepsopleiding

Een getuigschrift van verworven competenties voor een afgerond geheel

De leerling kan op basis van een gemotiveerde beslissing toegelaten worden tot ABO

De leerling kan door de klassenraad worden toegelaten tot de kwalificatieproef en een getuigschrift van de opleiding behalen indien de werkervaring voldoende nauw aansluit bij de opleiding

Getuigschrift van een afgerond geheel
  • De leerling krijgt een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding

  • De leerling krijgt een attest van de alternerende beroepsopleiding

De leerling kan op basis van een gemotiveerde beslissing toegelaten worden tot het laatste jaar van de kwalificatiefase op basis van individuele handelingsplanning

De leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan door de klassenraad op het einde van het schooljaar opnieuw worden toegelaten tot de kwalificatieproef.

Een attest van verworven bekwaamheden

De leerling kan op basis van een gemotiveerde beslissing toegelaten worden tot ABO

De leerling kan door de klassenraad worden toegelaten tot de kwalificatieproef op het einde van ABO en:

  • een getuigschrift van de opleiding

  • een getuigschrift van een afgerond geheel

  • een attest met meer bekwaamheden

behalen als de werkervaring voldoende nauw aansluit bij de opleiding

Attest van verworven bekwaamheden
  • De leerling krijgt een getuigschrift van de alternerende beroepsopleiding

  • De leerling krijgt een attest van de alternerende beroepsopleiding

De leerling kan op basis van een gemotiveerde beslissing toegelaten worden tot het laatste jaar van de kwalificatiefase op basis van individuele handelingsplanning

De leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan door de klassenraad op het einde van het schooljaar opnieuw worden toegelaten tot de kwalificatieproef.

Een attest beroepsonderwijs

De leerling blijft in het laatste jaar van de kwalificatiefase en kan dan op het einde van het schooljaar opnieuw toegelaten worden tot de kwalificatieproef.

Attest beroepsonderwijs
bottom of page