top of page

Visie op ‘klasbezoeken’

Ontwikkeling staat voorop.

In onze visie kaderen klasbezoeken steeds binnen een ontwikkelingstraject. Ze hebben een duidelijk doel, nl de professionele ontwikkeling van de leraar. Het klasbezoek verloopt in een sfeer van wederzijds vertrouwen en de leerkrachten ervaren de ondersteuning als een meerwaarde.

 

Er is steeds een duidelijke focus.

De focus van het klasbezoek wordt best samen vastgelegd en kan verband houden met keuzes op schoolniveau (vernieuwing, aandachtspunt in de school, doelen en acties uit het schoolontwikkelingsplan ... of met meer individuele keuzes (opvolging van een eerder verslag, keuze van de leraar, keuze van de directeur...).

In principe kunnen alle aspecten van het pedagogisch en didactisch gebeuren in de focus staan. De klemtoon kan liggen op meer algemene pedagogisch-didactische of organisatorische aandachtspunten (generiek gedeelte), op specifieke vakdidactische aandachtspunten (kijkwijzers vakken) of op vakgroepwerking. Vooral bij de ondersteuning van leerkrachten nieuw in het vak is het aanbevolen sterkte focussen op generieke pedagogisch-didactische of organisatorische competenties.

 

Het feedback/leergesprek staat centraal.

Klasbezoeken dienen niet in de eerste plaats om leerkrachten te evalueren maar om feedback geven en hen op die manier te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Daarom staat het leergesprek centraal in het hele concept. In dat leergesprek is het uitdrukkelijk de bedoeling dat de schoolleider en de leerkracht samen over sterktes en zwaktes.

 

Keuzes inzake verslaggeving.

Het geheel mondt uit in een kort en niet beoordelend verslag Het verslag kan actiepunten en afspraken bevatten die duidelijk geformuleerd zijn en aan termijnen gebonden.

De eigen keuzes en schoolcultuur bepalen wie het verslag maakt. De directeur kan dit volledig zelf in handen nemen of kiezen voor een gemengde vorm, waarbij leraar en directeur samen (een deel van) het verslag maken.

 

Afspraken worden opgevolgd.

In heel ons concept is opvolging essentieel. Het ondersteunen van leraren zal pas zin hebben als afspraken ook effectief opgevolgd worden. Bij de voorbereiding van een volgend klasbezoek kan men de opvolging van de afspraken centraal stellen of een nieuwe focus kiezen. 

bottom of page