top of page

Het feedback/leergesprek

Het feedback/leergesprek staat centraal in het hele concept. Tijdens dat gesprek moeten inzichten groeien en afspraken gemaakt worden. Omdat gekozen is voor een duidelijke en vooraf bepaalde focus zal het feedback/leergesprek voornamelijk handelen over die focus. Soms zal het een hele inspanning vergen om echt bij de focus te blijven. Op alle slakken tegelijk zou willen leggen heeft echt geen zin. Uiteraard wil dit niet zeggen dat geen enkel aspect van buiten de focus aan bod mag komen in het gesprek. Soms zijn het details die snel opgelost kunnen worden of betreft het heel essentiële zaken die men opgemerkt heeft. Hoe dan ook geldt hier als algemene regel: beperking inbouwen en keuzes maken.

Het is niet onze intentie om te bepalen hoe een goed feedback/leergesprek moet verlopen, laat staan er een scenario voor uit te schrijven. We geven wel enkele basisprincipes mee.

  • Maak er nooit een éénrichtingsgesprek van. Het moet een dialoog worden.

  • Geef steeds eerst het woord aan de leraar. Laat hem reflecteren in functie van de focus. Laat hem nadenken over alternatieve mogelijkheden.

  • Gebruik observatienotities als leidraad.

  • Benadruk wat goed was en benoem duidelijk en niet omfloerst wat niet goed was. Staaf dit zoveel mogelijk aan de hand van je observaties. Zoekwaar nodig samen naar oplossingen. Blijf zoveel mogelijk bij de focus.

  • Het gesprek mondt uit in SMART geformuleerde afspraken.

bottom of page