top of page

Waarden en normen

De school vervult een belangrijke functie in de waardeopvoeding van leerlingen. Het pedagogisch project van het GO! (PPGO) en de vertaling hiervan in het pedagogisch project van de school zijn hierbij richtinggevend. De leraar stimuleert de ontwikkeling van democratische waarden bij de leerling. De leraar leert jongeren betekenisvolle en verantwoorde keuzes te maken en leert hen aandacht te hebben voorde consequenties van die keuze voor hun handelen. Afspraken en regels zijn afgeleiden van waarden. Regels concretiseren de waarden naar de specifieke school- en klascontext en maken deel uit van de opvoeding.

  • Handelt de leraar volgens PPGO?

  • Worden de leerlingen maximaal gestimuleerd om te reflecteren op hun eigen handelen en dat van anderen?

  • Communiceert de leraar duidelijk over de afspraken en regels in de klas?

  • Treedt de leraar adequaat en consequent op bij het overtreden van gemaakte afspraken en regels?

bottom of page