top of page

Omgaan met verschillen - differentiatie

Omgaan met verschillen is één van de uitdagingen waar het onderwijs vandaag mee te maken heeft. Vanaf de eerste schooldag verschillen leerlingen van elkaar in mogelijkheden, kennis, vaardigheden, attitudes en motivatie over wat onderwezen gaat worden.

Ondanks het feit dat differentiatie in de klas een manier is waarop een leerkracht kan omgaan met de verschillen tussen leerlingen in de klas geven leraren vaak les alsof er geen verschillen tussen de leerlingen zijn. Men kan differenciëren op alle momenten van de les en op verschillende manieren nl. naar inhoud, tempo, instructie en evaluatie. Ook het genderbewust(er) lesgeven zien we als een manier om om te gaan met verschillen. Recent onderzoek heeft immers uitgewezen dat gender nog steeds een grote rol speelt bij leerkracht-leerling interacties.

Elke mens is uiteindelijk verschillend. Leerlingen leren op school niet alleen omgaan met verschillen in anderen, maar ook met hun eigen anders-zijn. Gelijkwaardigheid impliceert dat iedereen gelijke kansen krijgt. En soms is daarvoor een ongelijke behandeling nodig.

  • Sluit de les aan bij de beginsituatie van de leerlingen?

  • Hanteert de leraar een didactische aanpak die differentiëren mogelijk maakt?

  • Wordt er gedifferentieerd op basis van een ruime kennis van de beginsituatie?

  • Wordt er gedifferentieerd naar inhoud, tempo, instructie, en evaluatie?

  • Wordt er op een genderbewuste manier lesgegeven?

bottom of page