top of page

Registratie van incidenten

Naast de verslaggeving van de klassenraden moet je als leerkracht ook alle incidenten en specifieke problemen melden. Je kan een aantal dringende en belangrijke zaken mondeling melden maar een schriftelijke melding (LVS – orde en tucht) maken in het leerlingvolgsysteem van ons smartschoolplatform blijft noodzakelijk.
Geef steeds een volledig en correct relaas van de feiten.

Ordemaatregelen

Uit het schoolreglement:

Als je het ordentelijk verstrekken van het onderwijs of de goede werking van de school hindert of geregeld te laat komt of spijbelt, zullen wij je aanzetten tot aangepast gedrag. We houden steeds rekening met de specifieke noden van elke leerling.

 

Zowel de directeur als alle onderwijzende en opvoedende personeelsleden kunnen je een maatregel opleggen. Wij brengen je ouders hiervan op de hoogte. Onder meer de volgende ordemaatregelen kunnen worden genomen:

 • een mondelinge opmerking;

 • een nota in je agenda;

 • een schriftelijke straftaak;

 • een strafstudie tijdens de middagpauze;

 • een avondstudie;

 • een strafstudie buiten de normale lesuren;

 • een tijdelijke verwijdering uit de les of studie tot het einde van de les of studie voor maximum één lesdag. Ondertussen krijg je een straf of een taak;  

 • ...

Tegen een ordemaatregel kan geen beroep worden aangetekend.

 

Volstaat een ordemaatregel niet, dan kan de directeur, eventueel na advies van de begeleidende klassenraad, met jou een begeleidingsovereenkomst sluiten waarin duidelijk omschreven wordt wat van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn als je de afspraken niet nakomt. Je ouders worden hierover geïnformeerd. Het contract heeft een beperkte duur en wordt voortdurend geëvalueerd. Eventueel kan daarop een tuchtprocedure volgen.

 

Bewarende maatregel : preventieve schorsing

Uit het schoolreglement:

 

Als de feiten zo’n omvang aannemen dat we er zelfs aan denken om je tijdelijk of definitief uit de school te verwijderen, kan de directeur je preventief schorsen, d.w.z. je voorlopig uit de school sluiten.

 

Deze preventieve schorsing geldt maximaal tien opeenvolgende lesdagen. 
De Raad van Bestuur heeft delegatie gegeven aan de algemeen directeur om deze periode eenmaal met tien opeenvolgende lesdagen te verlengen indien het tuchtonderzoek niet binnen deze periode kan worden afgerond. De algemeen directeur kan oordelen om deze delegatie aan de directeur te geven.   

De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan je ouders schriftelijk ter kennis gebracht.

 

De school bepaalt of de aanwezigheid van de leerling verplicht is of niet. Indien de ouders om opvang vragen en de school acht dit niet haalbaar, motiveert zij dit en deelt dit schriftelijk mee aan de ouders.

Tuchtmaatregelen

Uit het schoolreglement:

De directeur of zijn afgevaardigde zal slechts tuchtmaatregelen nemen bij zeer ernstige overtredingen, meer bepaald als je door je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor het normale onderwijs- of vormingsgebeuren of als je door je agressieve houding de veiligheid en de fysieke of psychische integriteit van anderen in gevaar brengt. Dit geldt zowel in onze school als op de plaats waar je eventueel stage loopt. Het kan dan onder meer gaan over :

 • herhaling van strafstudies;  

 • het (herhaaldelijk) weigeren van het maken van taken;  

 • het opzettelijk toebrengen van slagen en verwondingen;  

 • het opzettelijk overtreden van essentiële veiligheidsregels;  

 • het opzettelijk en blijvend storen van de lessen en activiteiten;  

 • het toebrengen van zware schade;  

 • het plegen van diefstal;  

 • het plegen van verbaal en/of fysiek geweld;  

 • het herhaald weigeren het gezag van het personeel te erkennen;  

 • het zich herhaaldelijk en met opzet onttrekken aan het toezicht;  

 • het meermaals ongewettigd afwezig blijven;  

 • het gebruik, bezit en dealen van illegale drugs op school;  

 • het meermaals overtreden van het rookverbod;  

 • het herhaaldelijk weigeren GSM, MP3 en dergelijke af te geven;  

 • het vervalsen van resultaten en geschriften;  

 • het manifest gebrek aan respect voor leerlingen en personeel; 

 • schending van de privacy van leerlingen en schoolpersoneel;  

 • het zonder schriftelijke toelating publiek maken van foto’s, filmen en dergelijke;    

Deze lijst is niet limitatief.  

 

Onze school hanteert het principe dat een minder ingrijpende maatregel voorafgaat aan een meer ingrijpende maatregel als de minder ingrijpende maatregel dezelfde remediërende of corrigerende effecten bereikt.

 

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Tijdelijke uitsluiting uit alle lessen voor een minimale duur van één lesdag en voor een maximale duur van vijftien opeenvolgende lesdagen.  

  • Tijdens de tijdelijke uitsluiting moet de leerling niet aanwezig zijn op school. 

  • Wij mogen voorwaarden aan de opvang koppelen en zullen met jou of met je ouders hierover afspraken maken.  

  • Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd.  

 • Een definitieve uitsluiting uit de school

  • De directeur of zijn afgevaardigde spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de klassenraad, waarin ook het CLB vertegenwoordigd is.  

  • Een definitieve uitsluiting gaat in hetzij onmiddellijk na de schriftelijke kennisgeving, hetzij op 31 augustus van het lopende schooljaar.  

  • Als je in de loop van het schooljaar definitief wordt uitgesloten, blijf je in onze school ingeschreven tot aan je inschrijving in een andere school. Je uitsluiting op zich doet geen afbreuk aan je statuut als regelmatige leerling. Samen met het begeleidende CLB zullen wij je actief helpen zoeken naar een andere school waarbij we maximaal rekening houden met de keuze voor hetzelfde onderwijsnet, dezelfde opleiding en de bereikbaarheid. Tijdens de definitieve uitsluiting moet de leerling niet aanwezig zijn op school.

  • Als je manifeste onwil toont om in te gaan op het aanbod om van school te veranderen, kan de school je uitschrijven.  

  • Ben je niet meer leerplichtig en word je definitief uitgesloten, dan kan de school je uitschrijven vanaf de tiende lesdag volgend op de dag dat de definitieve uitsluiting ingaat. Ingeval een beroepsprocedure loopt, dan kan de school je pas uitschrijven nadat deze procedure is afgerond.   

  • Als je uit de campus uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, en je wenst je opnieuw in te schrijven in de campus, kun je geweigerd worden.   

  • Dit geldt ook voor de school of scholen waarmee onze school samenwerkt, voor zover de controversiële handelingen zich in die andere school hebben voorgedaan.

bottom of page