top of page

Meldplicht - ambtsgeheim - discretieplicht

Als leerkracht heb je ambtsgeheim. Dit wil zeggen dat je discreet met info omgaat maar dat je bepaalde zaken niet mag verzwijgen.
Als je info over een leerling hebt die van belang kan zijn voor de begeleiding van de leerling moet je deze delen met de directie en de klassenraad. Je kan als leerkracht aan een leerling dus nooit beloven dat je de inhoud van een gesprek met niemand zal delen.


Je hebt als leerkracht wel een discretieverplichting, dit wil zeggen dat je vertrouwelijke info over leerlingen niet bespreekt met derden. We verstaan hieronder ook dat wanneer je met derden (externe partners, collega’s uit andere scholen, vrienden,....) over de school praat, je dit steeds op een positieve manier doet.

bottom of page