top of page

De regie van het mediabeleid binnen onze school is in handen van de mediacoach (Sarah Dumoulin). Je kan het mediabeleidsplan terugvinden op de intradesk van smartschool. Bij vragen rond het mediabeleid, gebruik van media door leerlingen of voor jezelf als leerkracht kan je steeds terecht bij de mediacoach.

Leefregels gebruik 

In de leefregels omtrent het gebruik van de GSM of Smartphone willen we naar onze leerlingen toe duidelijk maken wanneer het past om je toestel te gebruiken en op welke manier dat dan kan. 

De voorbije jaren kreeg dit aspect vanzelf al vorm. Leerkrachten en paramedici dachten al na over hoe dit best aan te pakken. Voorlopig staat dit nog nergens zo uitgebreid beschreven, vandaar dat we nu een kans zien om dit, samen met de vaardigheden die we willen aanleren, in een actieplan vast te leggen. 

Deze leefregels zijn daarom ook niet geheel nieuw, maar worden nu duidelijk vastgelegd. Op die manier kunnen we ze doortrekken naar alle afdelingen binnen IBSO Woudlucht en ontstaat er dus meer transparantie. Dat maakt het duidelijker voor leerling èn leerkracht. 

 

Concreet 

De leefregels omtrent gebruik van GSM/Smartphone worden bepaald naar gelang de tijd en ruimte waarin de leerling zich bevindt: 

 • Op school is het niet nodig dat leerlingen een GSM/Smartphone/… bij zich hebben. Omdat het wel toegelaten is om er eentje bij te hebben, willen we elke leerling wijzen op de verantwoordelijkheid daarvan. 

 • Het toestel meebrengen, als het niet nodig is, impliceert meteen de verantwoordelijkheid van de leerling. 

 • Het is dan ook niet de bedoeling dat leerlingen op school hun toestel kunnen laden. Daar moeten ze leren rekening mee houden. 

 • De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van je gsm, enz. Indien de dief evenwel wordt ontdekt, wordt hij/zij onmiddellijk definitief uitgesloten uit de school tenzij de directeur anders beslist. (schoolreglement) 

 • Op school is het niet toegelaten om te telefoneren, berichten te versturen of te chatten. Dat is bestemd voor de vrije tijd van de leerling. 

 • Het is uitdrukkelijk verboden om foto’s en filmpjes te maken gedurende de lesdag. 

Tijdens de lessen: 

Een Smartphone kan een grote toegevoegde waarde zijn op didactisch vlak. Daarom is het tijdens de lessen (G)ASV en LBV toegestaan om het toestel functioneel in te zetten, mét uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht. 

Suggesties voor de lessen BGV en L.O.: 
 • Lockers 

 • Toestellenbox 

Suggestie voor meer transparantie in de lessen GASV en LBV: 
 • Leerlingen leggen hun toestel op hun werktafel, met het beeldscherm naar beneden (samen met de agenda en het schrijfgerief). 

 • Op die manier is hun toestel meteen voorhanden wanneer het functioneel in de les kan gebruikt worden: rekenmachine, een woord opzoeken, een online tool gebruiken, een internetpagina opzoeken, een foto nemen,… 

 • De leerkracht creëert hierdoor transparantie rond het toestel, zonder het te moeten afnemen. Leerlingen hoeven niet geheimzinnig te doen, leerkrachten hebben nu trouwens meteen gezien wanneer een leerling het toestel toch gebruikt (zonder toestemming). 

 • Voor een groot deel van de leerlingen geeft dit rust (OV3?). 

 • Er geldt de heel belangrijke afspraak dat er niet gechat of ge-sms’t wordt, niet op Facebook en andere sociale media. 

Refter:
 • Tijdens de eerste reftershift is het gebruik van toestellen niet toegelaten. 

 • Tijdens de tweede reftershift gelden er andere, specifieke regels i.f.v. de ZOM- en autiwerking. 

Speeltijd:
 • Leerlingen mogen hun toestel gebruiken voor ontspanning: muziek, spel,… 

 • Er geldt een belangrijke afspraak, namelijk dat er niet gechat of ge-sms’t wordt, niet op Facebook en andere sociale media. 

 • Er mogen ook geen foto’s of filmpjes gemaakt worden. 

In de rij:
 • Wanneer de bel gaat, start de les, dus blijft de GSM/Smartphone in de (jas)zak of (boeken)tas. 

 • Tijdens GWW/projectweek, uitstappen, extra-muros activiteiten of lessen buiten de school:: 

 • De leerkracht maakt vooraf of bij het begin van de activiteit duidelijke afspraken die van toepassing zijn gedurende de duur van de activiteit 

Vervangingen: 
 • Het is niet toegestaan om tijdens vervangingen het toestel te gebruiken. Dit is het ideale moment om een vrijetijdsactiviteit in te lassen. 

Voor en na de schooluren:
 • Nu zijn de leerlingen, samen met hun ouders/opvoeder, natuurlijk zelf verantwoordelijk voor hun Smartphone-gebruik. 

 • We wijzen hen wel op het negatief effect van overmatig beeldschermgebruik. We verwachten ook nu en steeds een positieve houding op het net en op sociale media! 

Leefregels houding

De leefregels omtrent houding op het net en op sociale media moeten steeds gerespecteerd worden

Wanneer een leerling deel uitmaakt van sociale netwerken (bijvoorbeeld Facebook), wanneer hij/zij regelmatig chat, wanneer hij/zij het internet voor allerlei dagdagelijkse dingen gebruikt, verwachten we:

 • steeds een positievehouding 

  • Wij doen niet aan cyberpesten, haatspraak en andere kwetsende dingen.

 • steeds een kritische/veiligehouding 

  • denk aan privacy instellingen, 

  • vrienden toevoegen, 

  • chatten, sexting, grooming 

  • veilig betalen, 

  • goede wachtwoorden,

Deze regels omtrent houding zijn natuurlijk veel vager dan de vorige over het gebruik. Daarom komt dit onderdeel ook uitgebreid aan bod in de aanpak voor het aanreiken/bereiken van mediawijsheidsdoelstellingen.

Dagschema

Om deze leefregels en afspraken duidelijk te maken naar de leerlingen, visualiseren we deze in een dagschema met kleurcodes. 

Het dagschema geeft de leefregels weer in tijd en ruimte. Elk dagdeel met andere regels, krijgt een kleur. Aan de hand van die kleurcode kunnen leerlingen duidelijk zien en lezen wat er van hen op dat moment verwacht wordt.

Het uitgebreide dagschema is een folder gegoten: ‘leefregels voor een mediawijze school’.

Deze folder is speciaal ontworpen voor leerlingen (om te bewaren in de schoolagenda, bijvoorbeeld), maar kan ook perfect uitgedeeld en geduid worden bij het inschrijvingsmoment. 

Afspraken die je meteen maakt, zullen nadien vaak beter aanvaard en gerespecteerd worden. Wanneer een leerling zich nadien op een bepaald moment niet aan (één van) deze regels houdt, kan er ook makkelijker teruggegrepen worden naar die gemaakte afspraken.

In functie van dit laatste verwerken we alle leefregels ook op een overzichtelijke poster om in de lokalen, refter en speelplaats op duidelijke plaatsen te hangen. De verschillende zones krijgen eveneens een visuele markering.

Niet leven van deze (leefregels)… wat nu?

De leefregels omtrent gebruik van GSM/Smartphone:
 • Leefregels vaak (klassikaal of individueel) herhalen, zowel preventief als wanneer er ‘inbreuk’ is.

 • Toepassen van orde- en tuchtmaatregelen via het 4-lademodel dat in onze school steeds van toepassing, zie:

  • GSM-gebruik

  • GSM-misbruik

Voor het uitgebreide orde- en tuchtbeleid het 4-lademodel: zie bijlage.

 

De leefregels omtrent houding op het net en op sociale media:
 • Leefregels vaak (klassikaal of individueel) herhalen, zowel preventief als wanneer er ‘inbreuk’ is.

 • Leefregels integreren in de lessen (G)ASV en LBV

  • Als doelen rond positieve houding ten aanzien van media

  • Als doelen rond kritische houding ten aanzien van media

 • Toepassen van de stappen bepaald in het specifieke zorgkader (zie later).

 • Toepassen van orde- en tuchtmaatregelen via het 4-lademodel dat in onze school steeds van toepassing, zie:

  • plagen/pesten

  • ongepast gedrag

  • ongepast taalgebruik

Beeld en geluidsmateriaal

Uit het schoolreglement:

"De school of een cameraploeg maakt foto’s, video- en televisieopnames van leerlingen tijdens verschillende evenementen in de loop van het schooljaar. We kunnen die gebruiken voor onze schoolwebsite, facebookpagina van de school of om onze publicaties te illustreren. De school heeft daarvoor de individuele toestemming van je ouders nodig (zie toestemmingsformulier in bijlage).

 

Indien je ouders hun keuze in de loop van het schooljaar willen wijzigen, nemen zij contact op met de directeur van de school, die hen een formulier ter ondertekening overhandigt.

 

Wij waken over het gebruik van gsm's e.d. in functie van de bescherming van de levenssfeer van leerlingen en schoolpersoneel. Elk misbruik zal gesanctioneerd worden. 

De school zal afhankelijk van de ernst van de overtreding een orde- of tuchtmaatregel nemen.   

 

Zowel in de klas, op het schooldomein als tijdens buitenschoolse activiteiten mag je enkel foto's maken of filmen, met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken personen (bv. een leerkracht, een medeleerling, e.d.). 

 

Naast de uitdrukkelijke toestemming om foto’s te maken en te filmen, heb je de schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde personen nodig om deze foto’s en beeldmateriaal te gebruiken, te verspreiden en te publiceren.

 

In het kader van de lerarenbegeleiding kan de lerarenmentor lessen filmen. Deze beelden worden niet gepubliceerd en zijn enkel bedoeld voor intern gebruik."

Wanneer een leerling zich niet aan deze afspraak houdt :

 • Registreer je dit op Smartschool.

 • Laat je het beeld of geluidsmateriaal verwijderen.

 • Laat je het apparaat op het secretariaat bewaren voor de rest van de lesdag.

 • Verwittig je de ouders (telefonisch of via het agenda).

 • Kan je een gepaste sanctie opleggen (4-ladenmodel).

Wij als school mogen enkel foto’s of videoopnames van leerlingen maken en publiceren wanneer de ouders hiervoor de toestemming hebben gegeven. De lijst met de leerlingen waarvan de ouders deze toestemming hebben gegeven kan je terugvinden op Smartschool.

bottom of page