top of page

Alcohol en drugs

Uit het schoolreglement:

Het bezit, gebruik, onder invloed zijn, dealen en delen van alcohol en illegale drugs zijn niet toegelaten op school.   

 

  • De regelgeving alcohol en drugs heeft betrekking op alle leerlingen. Ook derden die de school betreden zijn eraan onderworpen.  

  • Het reglement is van toepassing op de school en in de nabije omgeving van de school. Het geldt ook als leerlingen zich tijdens de schooluren tussen de vestigingsplaatsen verplaatsen.  

  • Tijdens extra activiteiten zowel binnen als buiten de school geldt de algemene regel. 

De school controleert de naleving van dit verbod en kan bij vaststelling van overtreding een sanctie opleggen overeenkomstig de leefregels.

 

Met een anti-drugbeleid willen wij ervoor zorgen dat wij deze opdracht zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.   

Drugs kunnen immers een negatieve invloed hebben op je ontwikkeling en je welzijn.  

Onder drugs verstaan wij alle legale en illegale genotmiddelen – alcohol, tabak, cannabis en andere illegale drugs – en psychoactieve medicatie.   

  

Tijdens de lessen krijg je informatie over alcohol en andere drugs. Er wordt stilgestaan bij je attitudevorming en sociale vaardigheden worden ingeoefend. Daarnaast is het onze constante zorg te werken aan een positief school- en klasklimaat waarin het voor leerlingen en leerkrachten aangenaam is om te leven en te werken.

Wij tekenen duidelijke regels en grenzen uit rond drugs en wij reageren consequent wanneer je de regels overschrijdt. Sommige leerlingen hebben problemen door drugs of druggebruik. Zij hebben nood aan extra hulp of begeleiding. In dat geval werken wij, samen met het clb, een begeleidingsaanbod uit met aandacht en ruimte voor specifieke noden van de individuele leerling.   

Wanneer je als leerkracht iemand betrapt of het vermoeden hebt van bezit, gebruik of verkoop van alcohol of drugs verwittig de steeds het beleidsteam van de school en maak je een melding in het leerlingvolgsysteem.

bottom of page